Friday, September 27, 2019

മുഖങ്ങൾ മനങ്ങൾ!

ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൽ  വൈവിധ്യം
മനുഷ്യമുഖങ്ങളിൽ ബാഹുല്യം.
രണ്ടു മുഖങ്ങളിലെവിടേയും
തുല്യത  തെല്ലും  കാണില്ല.
വദനം മനസ്സിൻ ദർപ്പണം 
എന്നൊരു തത്വം ഇന്നില്ല.

  ഒരുപൂമാൻറ്റെ  മുൻഭാഗം
 സുന്ദരം  ദീപ്തം  രമണീയം.
ഉൾത്തടത്തിലെ  വ്യാപാരം
 പ്രവചനമിപ്പോൾ  ദുഷ്കരം.
കാണും മാലിന്യക്കൂമ്പാരം
ഉണ്ടാമുള്ളിൽ ദുർഗന്ധം.
മിഴികളിലില്ല ലവലേശം 
കാരുണ്യത്തിന്നടയാളം.
അധരം ചൊരിയും ചിരിപൂരം
മനസ്സിലാണേൽ ചതിതന്ത്രം.

മറ്റൊരുമുഖമതിൽ  ദർശിതം
 വൈരൂപ്യമാം  ലക്ഷണം. 
എന്നാൽ  നീട്ടും  വലതുകരം
ഏകും  ദുഖിതന്നാശ്വാസം.
മലിനം, ചിത്തെന്നു തോന്നീടാം
പക്ഷെ ദോഷം അതിലില്ല.
ഒപ്പാൻ വെമ്പും  അന്യൻറ്റെ
മിഴികളിൽ നിറയും  നയനജലം.


 മുഖരൂപങ്ങൾ  പലവിധം
നോക്കാമോരോന്നോരോന്നായ്.
ചിലതിലുണ്ട് വാർദ്ധക്യം
ക്ഷീണം നിറയും, ശോകവും.
വലിയ ചെറിയ ആലസ്യം
നിസ്സംഗത്വം കൂട്ടത്തിൽ.
 രോഗങ്ങളും പലപ്പോഴും
കേഴും ഹൃദയം, വേദന യാൽ.

യുവത്വവദനേയുൻമേഷം
കവികൾ പാടും ചാരുത്വം
വെളിച്ചം പുരട്ടിയ തെളിച്ചവും 
ഇരുളിൻ ഭാവം ന്യൂനവും.
പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുമൊരു വദനം 
നിർദ്ദോഷിത്വം കുട്ടിത്തം.
ഒന്നിലക്രമം ക്രൗര്യവും
വേറേയാനനെ സ്നേഹവും.
വികാരം നാനാപ്രകാരം
ഇടകലർന്നുള്ള ചാഞ്ചല്യം.

വലിപ്പം ചിലതിൽ ചെറുപ്പവും
ബാഹ്യരൂപം വ്യത്യസ്ഥം.
അനേകത്തിൽ ഏകത്വം
ഏകത്വത്തിൽ ഭിന്നത്വം.
ജീവിതത്തിൻ ഔൽസുക്യം
എല്ലാം ചേർന്നീ ഭൂഗോളം.
മുഖങ്ങൾ  എങ്ങിനെയായാലും
മനങ്ങൾ  നന്മയെ  പുൽകേണം.
 നിശ്ചയം നാശം നൽകീടും
അതിമോഹത്തിൻ ആധിക്യം.

Saturday, August 31, 2019

Vishnu's Sister!
 “Again torrents? O, God!” words surged out of Vishnu’s lingual part, “suffered a lot last year and again suffering, again flood?”

Last summer was very extensive, as the sun articulated his fury by sipping all the water from all the wetlands. The terrain was totally dehydrated. So people longed for rain, and they put forth their demand in front of the Almighty. Yes, they were heard and God made arrangements for sending rains to earth, going himself in hiding. There started unrelenting rains and stayed tirelessly for about a week. The level of water in various basins was augmenting but hadn’t transformed into an inundation. The days wore a dark garb and the surroundings damp, having a bath in the rain. People all remained home, cursing the aestivation of the great Sun. People found it arduous to move out due to dunked environment.

Just a year before, unbroken torrential rains claimed lives and livings of people in umpteen numbers from the countryside. The flood put on display her vitriol, engulfing the tenants of that locale-both animate and inanimate. She never showed any hesitation or expressed any consideration to spare places of worship-temples, churches or mosques. Trees of titanic stature and plants of tiny size escaped seldom.  Rivers, leaving the usual course of flow, discovered newer and newer tracks of locomotion to fall in the ocean’s lap. All these happened only a year ago. Lives and means of living were carted off by the cruel current of water. Since Vishnu’s domicile was on the slope of a hill, water couldn’t select a stay there. Hence the landlords, possessing wide and petite areas of land of that locale were safe.

And now giving no warning, the rain attained its rage and started pouring heavily, signelling the formation of inundation in planes.  Men from far and near and various forces like fire, Naval and Police presented themselves in the site and rendered services with utmost care and concern.  Vishnu spending no time in inaction surrendered his body and mind at the fullest in the salvage team, which spent day and night to serve the flood victims. Solace for the sufferers was his watchword always. Despite his circumstances of being an underprivileged boy, his young age onwards, he exhibited an extraordinary interest in social service in his neighbourhood and so does he now also. Though in the early twenties, he used to buy groceries for old people, helped people settle their in-house strife, develop a healthy relationship and so on and so on.

The team members in groups of four-five scattered here and there to bind the tattered lives wherever doable. Vishnu reached an area where people were fleeing to occupy harmlessly havens, carrying their goods, whatever possible in their hands.  Vishnu and his pals were about three kilometres away from their dwelling, helping old couples, mothers with kids, ailing men and women migrate to one of the refugees’ camps.

He along with his team literally carried little children, physically handicapped ones and visually impaired humans, so that they all could fly away from the gushing deluge.  Vishnu and the companions tirelessly entered themselves in the benevolent mode. Domestic as well as pet-animals were also not to let escape but were unkindly lashed by the furious water. The surroundings were loaded with yells, bellows, barks, mews and all sorts of cries of humans and animals. The eviction and evacuation job was at the summit though; some lives didn’t wait for any shelter but ruthlessly drowned their bodies in the torrents. Vishnu and his friends somewhat succeeded in taking the beings of that vicinity to refugees’ camps.

 Vishnu belonged to a family of six members-his father, mother, sister and paternal grandparents.  All but his sister were labourers working elsewhere for their livelihood. Still, they were able to build a small house where the members satiated their needs. Vishnu couldn’t continue his studies after the 7th grade, as there was no secondary school in their environs of the hilly area. And therefore, he was very particular to see his sister, Nisha continue her studies. Luckily by the time, she was to get into the 8th grade, their primary school attained maturity to a secondary school.

Her toddling days onwards, she showed the signs of innate music talent giving a tune to any words that came to her mouth. As she grew up to the primary school level, she longed much for learning music, which according to their pecuniary position, was unaffordable.

Understanding her talent in music, her school’s music teacher commenced special coaching in music for her.. Vishnu fell into a world of ecstasy, whenever his dear darling sibling practised music home in a melodious sweet voice. She considered her music book to be the most precious thing for her. If someone asked what she liked the most, she definitely said, “My music lessons.”Her brother was in cloud nine, whenever she sang on occasions of local festivals and temple fairs in the neighbourhood. Proudly he introduced his sister to his friends.

While Vishnu went out to save the flood victims, the houses around his own haven were safe, since their locality stood on a high altitude. Chances were less for the heightening of water level there. When his team concluded the work, they all began to recede to their shelters. At a distance, a big bang pierced their ears followed by a clamour disturbing the calm of the situation. People from elsewhere rushed and ran off to the hill, where Vishnu and his family stayed. His team dashed to the site, where they could stand a little far only.  The hill that housed their havens slid and collapsed swallowing all that stood at the slant and in the valley. A sudden harsh rain hit the ground, blowing the hill to one side. Nature turned a butcher and slaughtered the habitat and the inhabitants by burying them in the soil. There was no loophole of escape for anybody. Rescuing was a herculean task for the rescuers. The team members including Vishnu turned numb, as they had lost everything they had and everyone they were related to. The grief was unfathomable and with no tears, no sense and no motion they formed rocks there.

To a nearby refugees’ camp, the saviors escorted the team members, who were escorting the victims to camps, a little while ago. Impishness of nature is unpredictable and without seeing this man’s impertinence amplifies and as its upshot, he himself falls prey to Nature’s loutish games.
The rescuing forces swiftly arrived at the spot and after a hard labour of unearthing the deceased; they were able to bring out only a few bodies, partially or fully. The soil pitilessly swallowed a whole lot of lives and articles.  Houses were completely crushed and ruined. Nobody knew anything about the statistics of residences or demography of residents. Pathetic was the picture-some died, some partially died, and some buried under the soil; some screaming with pain and some screeching for help. Even a lactating mother feeding her infant was also found under the soil.

 Among the carcasses lay the corpse of a thirteen-year-old girl holding tightly abreast a sodden book. Vishnu at once fell on the body and took the book in hand making it further soggy with his tears and lamented the slaughter incoherently. The authorities couldn’t part him from his most loving sister. On scrutiny, it was found that the notebook that she held dearly was her most favourite music book.   

   Friday, August 2, 2019

മൂലമന്ത്രം മൂല്യമായാൽ!

പഠനമെന്നും  വിശുദ്ധ കർമ്മം
പഠിതാക്കൾക്കു പാവനകർമ്മം .
 വിദ്യ യേകും വെളിച്ചമാർക്കും
 വിദ്യുത് വിളക്കുതെളിയുമ്പോലെ .

ഗുരുകുലത്തിൻ  പഠനം പണ്ട്
ഗുരുശിഷ്യർതൻ, മഹിമ കാട്ടി.
ഗുരുക്കൾതന്നുടെ  മഹത് വചനം
ഗരിമയോടെ    ഗ്രഹിയ്ച്ചു ശിഷ്യർ.

ഗൃഹപാഠങ്ങൾ  നൽകീ  ഗുരുവും 
ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ നൽകീ പത്‌നിയും .
ഭക്ഷണം  പാചകം  ചെയ്വാനായി
പക്ഷിസങ്കേതേ  വിറകുന്തേടി.

 ദൈവസമാനമോ   അതിനുമ്മേലെ
ദിവ്യത്തം  ഗുരു  നേടിയിരുന്നു.
ധനികർ ദരിദ്രർ, എല്ലാശിഷ്യരും
ദിനകൃത്യങ്ങൾ  കൃത്യമാക്കി.

ഗുരുവിൻ ബോധനം കഠിനന്തന്നെ
 കാരിരുമ്പും കനകമായ് മാറി.
നേരാം  വഴിയിൽ   യാത്ര  ചെയ്യാൻ
നേരിൻ  പാഠം   നൽകീ  ഗുരുവും .

ജീവിത  വാടിയിൽ  പുഞ്ചിരിതൂകും
ജീവസ്സുറ്റ  മലരായ് ശിഷ്യർ.
ആശ്വാസത്തിൻ ഗന്ധം പരന്നു
ശാശ്വത  ശ്രേയസ്സ്   പൊന്തിവന്നു .
 
  കാലം  മാറി  കഥയും പൊലിഞ്ഞു
ചേലുറ്റ  ബന്ധം  മുറിഞ്ഞുമ്പോയി .
കാണ്മാനില്ലയെഥാർത്ഥ വിദ്യ 
കാണാനുണ്ട്ചതിയുടെ കരങ്ങൾ.

കലാലയത്തിൻ സ്ഥിതിയെന്തിന്ന്?
കൊലതന്നാലായമായിട്ടുണ്ട്
രാഷ്ട്രീയക്കാർ  വിലസും  വേദി
രാക്ഷസ തുല്യം പെരുമാറ്റങ്ങൾ.
  
അധ്യേതാവിൻ കുറ്റം മാറ്റാൻ
അദ്ധ്യാപകർ സ്വതന്ത്രരല്ല.
സാധ്യതയില്ല  ഉപദേശിയ്ക്കാൻ
സാധ്യത, എത്താൻ മൃത്യുലോകേ.

രോഷപൂർവം  രക്ഷിതാക്കൾ
ദൂഷണവാണി  ചൊരിഞ്ഞീടുന്നു.
കോടതിക്കേസ്സുകൾ  പിറകെ വരും
പാടുപെടുന്നു ശിക്ഷകരൊക്കെ.

ആദരശീലം  കാട്ടും രീതികൾ 
ആദിയിലെപ്പോൽ കാണ്മാനില്ല.
'നേടുക  ആദരം  നൽകിമാത്രം'
പാടെ  പോയി ആപ്തവാക്യം .

മൂല്യശോഷണം  വളരെയുണ്ട്
മാല്യം  നിറഞ്ഞൊരു  കാലമിന്ന്.
മൂല്യം മൂലമന്ത്രമായാൽ
മേലിലില്ലാ വൈഷമ്യങ്ങൾ.


Monday, July 29, 2019

His Teen's Waywardness!    Scared he looked, alone he stood
 Reflected his visage deep worries.
Furnished in the old man’s mind
Qualms, his years of experience.

“The reason what would be
For this little mind to fret much?
His gait and garb shows  poor not,but 
From a moneyed ground,” he thought.

"What pricks you,  need solace,
 A solace that comforts your soul?”
 Spurted swiftly his long-used tongue
Stepping very friendly to the boy.

 A bizarre look was his counter,
But, upon the old man’s wiles,
 Responded  wistfully a little after,
 “Affluent if only I had been. ….

 A destitute, an orphan having
No kin, a hapless boy, I am.
My life an adopted product's life
 Stings me, hurts me and wounds me.

 They reared me, nurtured me and
Schooled me, fine, but …,” in tizzy he was.
“Real parents, cannot be foster ones ;
In search of my kin, I eloped.”

Captured things the learned mind,
 Fully involved himself in the matter.
 From the titbits of the boy's talk arose
The details of his present parenthood.

“ Listen, son, may your father-mother  
Be of veritable, foster or step type,
The amount of love they showered
Counts more than what they are.

A boon it is, enjoying a gifted life;
Brought you here your wayward teen.
This ease, this comfort and none of that sort
 Would you have been blessed with!

So son, some gratitude you should have,
 Go and gratify your parents’ yen,
They will fall in grief; reverse fleeing
 And wash ashore your mind’s illness.”

“O, if not espoused, suffered much
 I would  have, no care and concern,
And without the essentials of life, prostrate
 I must at my parents’ feet,” preferred he.  


    Sunday, June 30, 2019

ചന്ദനഹള്ളിഭഗവതി!ഞാനൊരു  പുസ്തകം അടുത്തകാലത്ത്  വായിച്ചു . അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള  എൻറ്റെ  അഭിപ്രായം  ഒന്നെഴുതണമെന്നു  തോന്നി . കാരണം  വായനക്കാരനെ  ഊണുമുറക്കവുമുപേക്ഷിച്ച്  പുസ്തകത്തിൽ മുഴുകാൻ  പ്രേരിപ്പിയ്ക്കുന്ന  ഒരു  ആഖ്യായികയാണതെന്നുള്ള  കാര്യത്തിൽ  തെല്ലും  സംശയമില്ല. ഇതൊരു പുസ്തക വാചാരമൊന്നുമല്ല.എങ്കിലും അതിനെ .ക്കുറിച്ചൽപ്പം ഇവിടെക്കുറിയ്ക്കുന്നു.

നമ്മുടെ  അയൽ സംസ്ഥാനമായ  കർണാടകത്തിൽ  നടക്കുന്ന  ഒരു  കഥയാണ്. വാസ്തവികതയാണിതെന്നു പലപ്പോഴും  തോന്നിപ്പോയി. അത്രയ്ക്കും  മാസ്മരികത  തുളുമ്പുന്ന  കാല്പനികതയാണിതിൽ കാണുന്നത്.

  പേരു കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻറ്റെ പരിസരത്തെ കഥയാണെന്നു തോന്നാം. പക്ഷെ അത് ഒരു ചത്ത  കഴുതയെമൂടിയ സ്ഥലത്ത് കഴുതയുടെ തോഴിയായ പെൺകുട്ടി ചന്ദനത്തിരി കൊളുത്തുന്നതാണ്. ആളെക്കണ്ടു പെട്ടെന്നു മറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ദേവിയായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവിടെയൊരു ക്ഷേത്രമുയരുന്നതും ഇതിൽ കാണാം. അന്ധവിശ്വാസമാണെങ്കിലും അതിലും ഒരു ദർശനം ദൃശ്യമാണ്. കഥ മുന്നേറുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി കേന്ദ്രകഥാപാത്രം ആകുന്നുണ്ട്. 

കർണാടകത്തിൻറ്റെ  ജീവിതരീതിയും, കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്.  ഒറീസ, തുടങ്ങിയ  സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ  പാരമ്പര്യ  കലകളുടെ  പാരസ്പര്യത  വിളിച്ചോതുന്ന  ആഖ്യാനശൈലിയും  വായനക്കാര ന്  ഒരു  പുതിയ  ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നുണ്ട്.

 കഥകളി,കഥക്ക്, രാസ്, മോഹിനിയാട്ടം,ഭരതനാട്യം,ഒഡീസി  തുടങ്ങിയ  നൃത്തങ്ങളുടെ  ശാസ്ത്രീയതയും, കലാമൂല്യവും,അർത്ഥസാരാംശങ്ങളും  വളരെ  മഹനീയമായ ഭാഷയിൽ  ഹൃദ്യമായ   ശൈലിയിൽ  പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു .

മുംബൈയിലെ  ചുവന്നതെരുവുകൾ  എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ  തന്നെ  മുഖം  ചുളിയ്ക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള  ഒരു  പഠനപ്രക്രിയ  ഇതിലുണ്ട്. ഒരുചാൺവയറിനുവേണ്ടിയുള്ള  ദുർവൃത്തിയ്ക്കൊപ്പം  ശാസ്ത്രീയ   കലകൾ  ശാസ്ത്രീയതയ്ക്കു  ഭംഗംവിനാ   അവിടെ  പരിപോഷിപ്പിയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
പണ്ഡിതൻറ്റെ യും , പാമരൻറ്റെയും, ധനവാൻറ്റെയും ,  ദരിദ്രൻറ്റെയും  മനോവിചാരങ്ങൾ  മനസ്സിൽ  തട്ടും  വിധം  പ്രതിപാദിയ്ച്ചിട്ടുണ്ട്

വായനക്കാരനെ  സന്തോഷിപ്പിയ്ക്കുകയും  സങ്കടപ്പെടുത്തുകയും  ഇരുത്തിച്ചിന്തിപ്പിയ്ക്കുകയും   ചെയ്യും   എന്നുള്ളതിനു സംശയമേയില്ല.
സാധാരണയായി  കാൻസർ ,ഡയബെറ്റീസ്  എന്നീ  രോഗങ്ങളെ  കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള  ആഖ്യായികകളും  കഥകളുമാണു കൂടുതലും കാണുന്നത്.  എയ്ഡ്സ്  എന്ന രോഗം വിരളം. ഈ കഥയിൽ ആ മഹാരോഗം ആണു നായകന്.അയാളും ആവോളം അനുകമ്പയ്ക്കു പാത്രമാണിതിൽ. ഞാൻ കഥയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ എഴുതുന്നില്ല. വായിച്ചുതന്നെ അതിൻറ്റെ രസം നുകരണം.

മൊത്തത്തിൽ മഹനീയമായ  ഭാഷയും വിജ്ഞാനപ്രദമായ  വിവരണങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന  പുസ്തകം വായനക്കാരനെ ആകർഷിയ്ക്കുമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയം. 
  
ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു  വിവർത്തനം  നടക്കുന്ന പുസ്ഥകം കന്നടയിലും  താമസിയാതെ വെളിച്ചം കാണും.

     പുസ്തകത്തിൻറ്റെ  രചയിതാവ്    ശ്രീ S R K പിള്ള (പേരൂർ ഈരേഴ തെക്ക്. മാവേലിക്കര)  ആകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും.

ഈ പുസ്തകത്തിൻറ്റെ പ്രകാശന കർമ്മം ജൂലൈ മാസം 30 )o തീയതി തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചു നിർവ ഹിയ്ക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

Thursday, June 20, 2019

Winning Hues!
The garden with its
Loving inmates pull beings.
Winning hues on blooms.

 The lovely pink blooms
The Edward Rose exhibits.
 Beautiful attire.

Make-up Shrub has done;
Well suits her purple-bloomed garb.
 Around her vibgyor*.

Sweet smell spreads scented
 Dress, attracts it, passers-by.
What a striking scene!

Unwilling to return
Stay eyes long in the garden.
Forgets viewer glooms.

Nectar-loving Flies
To the Shrub, fly from far,
Fall in love with her.

·        *Spectrum coloursLinking to Carpe Diem Haiku Kai
I wanted to add these haiku stanzas to another topic. Since the date expired I am linking here. I am fond of Haiku.Wednesday, May 22, 2019

The Real Mother!“Who is the real mother?” said Sariga half to herself and half to others.

With heaps of hopes, only Sariga entered into her matrimonial life. As she expected the new domestic atmosphere hugged her snuggly.  She was welcomed by her spouse’s family of mother-in-law, father-in-law and a sister-in-law. Days filled with delight acquired a usual style of illuminating that small shelter containing a bedroom, a sitting-dining and a cooking room. It was a neat shelter, nowhere squalid. Her better half, Vijay, a daily-wage worker, was a better half to her in true sense. After the dawns of a couple of years, the daybreak of a blessed day gifted the family with the birth of a baby girl. The tiny little one was named Navaneetha that grew as the apple of the eye for everyone in that domicile.

In the meantime her sister-in-law, Mahima attained puberty and slowly her youthfulness became her partner. Beauty didn’t show any stinginess to adorn her, instead shaped all her organs with attractive features. As it is natural of human nature, boys were ready to travel with her in her fiancé ship. But she did know the fiscal limitations of her family, though her clan was very particular to furnish the possible luxury in her arrays and ornamenting items. With a great deal of effort only they could launch that brilliant girl in the college for further studies after the twelfth grade.  Somehow a youth, Kashyap, the postman of her village happened to see her when one day the former plunged a wedding card into her compound. He began to silently follow her wherever and whenever do-able. He was not a native of that village.  At last on his expression for courtship, she reciprocated in negation and narrated about her present scanty pecuniary position to him, “We are a happy family earning a small income for our bread. We cannot give dowry and all.”  

 But somehow even without her go-ahead his manners penetrated into her mind and occupied a seat there. Gradually dreams started visiting her in her night slumber and her daytime invited reveries. So the pastures, tree-shaded nearby garden, etc became their meeting areas during their leisure time.
 It was a bolt from the blue for the family, when they came to know about the affair of Mahima. Her kinfolk thought Mahima, a simple-humble girl could never enter into a love's event. They tried tooth and nail to reroute her from that event because they knew that a central government employee won’t turn back from asking for a huge amount as dowry. Their trial went off track and nothing achieved success.

“ Amma, I met a girl very pretty. She will pass her B.Com course soon. If you see her you will like her,” presented the matter Kashyap very tactfully.

“ So what should I do?” Amma, as if she didn’t understand his intention.

“Um...I ..like to..marry her..,” fumbled he.

“No problem, but we should get a good dowry. You have a sister, we need a good amount for her marriage,” Amma. That is the system rife among the unprivileged group. ‘Take dowry and make dowry with that’ went on there.

These days, ‘give no dowry, take no dowry’ strategy flies in the air everywhere, but the girl’s parents fate is to hoard huge amount for the wedding expenditure. Ornaments, bridal fineries and even dowries are a nightmare for the bride’s parents. And that is the reason why so many female feticides and even infanticides. Mostly the underprivileged become unprivileged in weddings or goes for incompatible spouse-selection. After imploring his mother much, Kashyap could make his mother be in accord with him. One clause that he had to abide by her suggestion which was at least a small dowry had to be obtained.

Conversation between the families took place, but the girl’s side had no way to find the dowry amount. Bank loans would show them the way to debts and mortgaging the house would end up in confiscation. And eventually Mahima became ready to sacrifice her love for want of money. Vijay pondered over the matter to find a way without being falling into big liabilities.

Vijay got a straw to sip his water of trial that he entered into a contract with a family stating that his wife, Sariga had to concur with that. He presented the matter before her very affectionately in a soft voice, “O, my sweet love, ‘I’ll tell you something. Don’t deny first.  Think, and then reply.”

“What is that? Why too much formality?” responded she.

“You know Shyam and Latha are devoid of any children. They want a woman for surrogacy. They will pay a handsome amount. If we get that we can pay the dowry for Mahima,” Vijay in a fast mod.

She denied first, adding a law crying sound. Nevertheless, her better half’s description of
 their plight and need changed her mind to an affirmative nod. Though a slight reluctance and woe peeped into her mind, she agreed.  She underwent all the procedures of carrying a zygote of Shyam and Latha in her womb. Shyam and Latha were very pleased and became very particular to provide all sorts of care and comfort to Sariga, whose womb was the bed of their invaluable asset.

 Aha! The much coveted day loomed. A sweet tiny baby boy proclaimed his arrival with his snivelling sound. The neonatal little one’s cry in the hospital room, destined for Sariga, filled the air with large degree delight. It lit high-watt light bulbs on visages, in particular on that of Shyam and Latha.

As was the condition laid down in writing, Sariga had to part with the infant on the seventh day after leaving the hospital. Shyam and Latha got ready very early and drove to Vijay’s house. Finding no boundary to their gleefulness, Shyam hummed a tune which Latha repeated in the car.

Then all of a sudden a black cloud appeared on Sariga’s face that burst out like thunder, “O, No, I won’t give my child. I cannot part with him.”

People turned speechless. Vijay was in utter confusion. No consoling words, no promise of gifts and no counselling from others could change her mind.

The matter was drawn to the court. Sariga’s family could not afford to appoint an attorney to argue for her side. Moreover, they had money seldom to repay the lump sum drawn against surrogacy as it had already gone to Kashyap’s custody as dowry.

So Sariga came forward to argue her case. Nervous was she, but pleaded before the court, “I carried the little one in my womb, I nurtured him, I fed him till now,” said she, “Sir, tell me who is the real mother, me or Latha? The dear one is my flesh, my blood, my food and my care. I cannot be separated from him. He is the sibling of my daughter, Neeharika. He will grow with her.”

“But you have to go with the contract,” the court.

“What contract, sir? Is there any contract bigger than mother and child relationship? They gave me a seed and I sowed it my land. So I should get the harvest. We will somehow pay back the debt. I will work for even a small income. Little by little I will pay back,” deep sobs and weeps accompanied her argument.

The court could not counter her argument, as she bagged the sympathy of the court as well as all around and hence gave a verdict in the form of advice, “Both the families wait for some time and then arrive at an amicable settlement.”

Though she came home triumphant, she could read the disapproval of her act on every face including her own parents, in her spouse’s abode. Nobody uttered a word.

Nightfall was a solace for Sariga, “Have I done the right thing? How will we pay back the amount? O, how will I give my darling to them?” her mind was confused’ “ But with everybody’s anger and unhappiness, how can I survive here?”

Despite their disappointment,  Shyam and Latha were much tolerant, so they did not go with a bickering attitude. Silently they headed home.

The night was scary for her. Her head meddled with introspection and the thought of ' Part with or not'.By morning she arrived at a decision, though highly heart-breaking, “I will give this dear darling to them. It is their zygote, so their infant only. Latha is his real mother.”

A soothing breeze of a sigh of relief blew in the vicinity. She was not after all a woman with ethics nothing.