Tuesday, August 25, 2015

വാസുകുട്ടനും ഓണം വന്നു !

This week is festive for Keralites who await the the dawn of Onam. So this is a poem on Onam.Next week its English version will be born.  

ഓണം അടുത്തു സ്കൂളുകൾ പൂട്ടി
കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഉത്സാഹമായി
പുഷ്പങ്ങൾ വട്ടിയിൽ ശേഖരിച്ചു 
മുറ്റത്തു ശേലുള്ള പൂക്കളം തീർത്തു.

 വാസുക്കുട്ടനും നെയ്തൊരു സ്വപ്നം
പുതുഷർട്ടിട്ട് ഓണം ഘോഷിക്കാൻ 
ചെറിയതെങ്കിലും അവനുടെ വീടിനും
നല്കീ അവനൊരു വെടിപ്പുള്ള പൂക്കളം.

കൊയ്ത്തുമെതിയിൽ  കിട്ടിയതൽപ്പം
കൂട്ടിവെച്ചു   ചെല്ലൻ  പുരയിൽ
ചെല്ലൻറ്റെ   ഭാര്യ  തങ്കമ്മപ്പെണ്ണ്
ഒരുക്കി  ഉള്ളതുകൊണ്ടൊരു  സദ്യ.

 ഓണക്കോടി വാങ്ങാഞ്ഞതിനാൽ
 സദ്യ ഉണ്ടില്ല വാസുക്കുട്ടൻ
അടുത്ത ആണ്ടിൽ വാങ്ങാം ഉറപ്പായ്
എന്നതു കേട്ടിട്ടും കരഞ്ഞവൻ വീണ്ടും.

 പോയ വർഷത്തിൽ അച്ഛൻ  നിറച്ചൂ
അവനുടെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു മോഹം
അടുത്തോണത്തിനു പുതിയുയയുടിപ്പിൻ
പൊന്മണം പേറി നീ ഉല്ലസ്സിച്ചീഡും.

എന്നാൽ  അവനു  കിട്ടുന്നതെല്ലാം
അയലത്തെ  അജയൻറ്റെ  പഴകിയ വസ്ത്രം 
കരഞ്ഞുതളർന്നവൻ  വീടിൻ  കോണിൽ 
വാടി വീണങ്ങുറങ്ങിപ്പോയി.

ചെല്ലനും  തങ്കയ്ക്കും  നെഞ്ചുവിങ്ങി
നിസ്സഹായത ഉള്ളിൽ തിങ്ങി
വാസുക്കുട്ടൻ പതിയെ ഉണർന്നു
പെട്ടന്നവനുടെ ചിന്ത ത്രസിച്ചു.

പാവം അച്ഛ പാവം അമ്മ
പുതിയതു വാങ്ങാൻ പണമില്ലല്ലോ.
‘വിഷമിക്കേണ്ട അച്ഛനും അമ്മയും,
മിടുക്കിൽ പഠിച്ചു ഞാൻ ധനവാനാ കും’

Friday, August 21, 2015

Life, But no Life!


Namita possessed with esteem the post of a probationary officer in a New Gen Bank. Though she had graduated in Engineering she preferred a job in a bank.  As a natural course of life she became a wife and subsequently a mother. The completion of her motherhood-leave pushed her back to the seat in the bank. The hard copy of a memorandum lain with her boss awaited to welcome her. Its read definitely crippled her muscles on her visage and curved more her already curved eyebrows. It boomed out indicating the notice period of sacking her from there stating some baseless reasons. Of course her sincerity and efficiency dissolved all the hitches on her way to another job. But the pre-new-job period had provided her much anguish and anxiety. Leave for a longer period acted as the cutting sword on her job. No softness or work ethics  greeted her to linger to that job.

Why I have mentioned this introduction because no humane ground prevails in human minds in today’s day to day affairs. It is true that the bank dealings run smoothly with the contribution of all employees. But how can they make persons deprived of their personal need? Human values such as empathy, sympathy, clemency, courtesy, respect, regard, obedience, obeisance, patience, tolerance, fortitude, forgiveness etc have place scarce in the social space now a days. They instead vanish from people’s mind figuring out no uses here, regardless of their needs. And if at all they stay back a little bit, they find no time to come to the vanguard of people’s deed. Today’s main predicament is time, time constraint and ‘no time cry’ we hear from every nuke and cranny.

Today many of the youngsters in fact hold good records of academics undeniably. Their work force earns them basket full of cash. Draw they handsome remuneration, live they in mansions with expanse, travel they in expensive motor-mediums and obtain they all devices for comforts. Effusive lavishness of theirs in general has replaced the miserliness of people in spending. In toto they buy luxuries, provide for charities, spend for families and contribute for social needs. They are unquestionably healthy in wealth, though not a great deal in delight. It was not the way the oldsters lived their young life. They didn’t cart bags full of cash wherever they went. In truth they were devoid of cash in abundance. They were but wealthy in health. There are so many other youngsters and oldsters now too finding it difficult to meet both the ends. Disparities hold some on the highest branch of prosperity while a good many have to struggle, yet no reach to riches. 

Do we all today have a life full of life or does a single person live an apposite life? A big’ No’ is its response. People may sure boast of joyful days, delightful life etc.etc. But sure they will hide a dark shade somewhere in their life span. They may dream of a hundred plans in their minds of which today’s work load allows them not to fulfill even fifty percent. And that leaves a strip of disappointment in their minds and that strip goes on nagging their costly calm.

Present day’s limited free time allows not one to spend one’s hard-earned money in a fruitful style.  Time troubles people mercilessly by flying away at a supersonic speed. Recreation and amusement have no reception amongst the youngsters now. Social gatherings also turn to be more formal with seldom scope of merriment. Hither-thither when such things pave their paths to human lives, the very vivid villain in the array of mobile phone appears as a spoilsport. This spoilsport snatches from the people their attention and interest at the fullest. The upshot is only physical presence of theirs there without any entertainment.

 People have become machines running for hours and hours together ignoring all the tenderness of their life. They get up early, very early turn the key to start their body-vehicle, which takes a few rounds inside the residence and runs to the office campus, attains the position and remains ‘on’ till night. No possibility of witnessing the sweet sunrise and sunset both. No scenes or sceneries attract their attention. In fact they wander or have to wander after reputation, position and remuneration in today’s social climate. If this is continued a time will come when people feel themselves alien to their natural habitat. 

 Caring the parents, rearing the children well, having fun with all, keeping good rapport with the spouse, proper sleep, reading the books of choice, tidying the residence, keeping appealing dress-sense, eating toothsome food etc have acceptance less in peoples’ lives. It is none of their negligence, but the workload eats away everybody’s time and quite with no concern.

The plight of the offspring of the present is such that the weight they carry back and forth for schooling is inestimable. The little legs running hunchbacked with heavy bags cut a sorry figure in beholders’ eyes. At dawn kids of age one onwards are from bed to toes and the poor are compelled to perform everything in semi-sleep conditions. Six working days and farness from home for eight to ten hours  for the playschool, school and tuition centres literally turn the young generation disinterested in everything. Curriculum becomes a nightmare for many. The persuasion from the parents only ignites seriousness in some of them to obtain better scores in the exams. And that achievement just happens and it is not goal-linked. Dearth of leisure-time, exhaustion of energy and no play for fun etc. fill laziness and dullness in children.  

Lack of rest and freedom in both young and grownups leads to fatigue and tension, the result is stress and strain. Sometimes communication ends in a confronting climax.   The elders go to the extent of exercising their stiffness on their innocent brood. They objurgate children for no reason. The brood fall prey to blows and slaps also.

The corporate or business houses pay huge wages to their employees, extracting all their juices. They do not allow the people to take pleasure in living. They if appoint two persons to share one person’s load and salary, they will get their watchwords, productivity and profit climb on board. Then two families will be benefitted, disparity between haves and have-nots will be diminished, exorbitant price-rise will reverse due to reduced salary with people and the society will enjoy facilities much more.

Even the business magnates do not live their life. Amidst lavishness too the thoughts of conquering heights more and more haunt their peace of mind. Always they are engaged in exploring strategies, introducing innovations, planning activities and so on. So they too do not benefit from an exact life’s excitement. What for all these? Reasonable profit and, gradual expansion, tolerable duty-amount will create a hindrance-free atmosphere in duty spot. That will bring forth vigour and vibrant situation in the work conditions. The outcome is more profit.

 One day all will have to bid adieu from here for the Godly abode above.   Only one life, let people live that without much hitches. And thus today’s world order can be remodelled. The governments Globe wide should think in the line of letting the citizens lead a life full of life.

sarala.

Wednesday, August 5, 2015

Lilies-of- the- Valley.!

lilies-of-the-valley
stuck to the mountainside
like ribbons


Charm the viewers with cuteness;
Harm them,they with  their venom.


 I have penned a few lines as haiku on Lilies-of-the-valley.Celebrate friendship,
Lily of the valley and
Fairy of the green.

To keep the bond, ties
Lily, on Fairy's hand, a
 Band; they laugh in joy.

 Visits Fairy her
Friend, Lily. Dance in valley
Lily and Fairy.


Spray in spring sweet scent
Lilies-of-the-valley  for
Her friends everywhere.

Lilly bears perfumed
Blooms;  Spring with warmth in heart and
Smile on lips greets her.

The bouquet of sweet
Fragrance Lily offers Spring
While shaking the hands.


For Cape Diem Haiku ' Lilies-of-the-valley'.