Monday, February 24, 2014

മാളുവിൻ മുറ്റത്തെ മാവ്‌!

 The English version will follow soon. 

കുട്ടിക്കാലത്തൊരു മാവിന്വിത്ത്
മണ്ണിൻറ്റെ മടിയിൽ മാളു വച്ചു.
ഒരുദിനം പുറംകാഴ്ച നോക്കിക്കാണാന്
തിരിനീട്ടിയവൻ  പതിയെ പൊന്തിവന്നു.

ധരിത്രി മാതാവിൻ കരം പിടിച്ചു
എഴുന്നേറ്റു നിന്നവൻ ചുറ്റും നോക്കി,
പുറത്തുള്ള അത്ഭുത ലോകം കണ്ടു
മിഴിചിമ്മിച്ചിമ്മിയവൻ ആനന്ദിച്ചു.

മാരുതന്തൈയ്യേ കൈയ്യാൽ തഴുകി,
മാരി ജലത്താൽ സ്നാനം ചെയ്യിച്ചു
രജനി അവനെ ഉറക്കി, താരാട്ടാൽ
ദിനകരന്പുലര്ച്ചെ ഉണർത്തിവിട്ടു. 

തിത്തിരി പക്ഷികൾ  നൃത്തം ചെയ്തും,
തത്തകൾ മെല്ലേ തത്തിക്കളിച്ചും 
പൂങ്കുയിൽ പൊൻസ്വരം നീട്ടി മൂളിയും, 
അവനുടെ  ഉള്ളിൽ  ആഹ്ലാദം നിറച്ചു. 

അവൻ മെല്ലെ മെല്ലെ  വളർന്നു  വന്നു 
സൌന്ദര്യ തിടമ്പായി ഉയർന്നുനിന്നു 
പൂവിട്ടു  പൂവിട്ടു  സുഗന്ധം  പൊഴിച്ച് 
കിങ്ങിണി പോലുള്ള  മാങ്ങകൾ  പേറി. 

പാകമായുള്ള  മാങ്ങകൾ നുള്ളാൻ 
മാലോകർക്കെല്ലാം  ഉത്സാഹമായി.
സന്തോഷം അതിനുടെ  പാരമ്യത്തോടെ 
മാളുവിൻ  മനസ്സിലും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി. 

താരുണ്യം അവളേ തേടിയെത്തി, 
അയലത്തെ മധു അവളുടെ ചങ്ങാതിയായി 
 മധുവും  മാളുവും  സ്വപ്‌നങ്ങൾ  നെയ്യാൻ  
തരുവിൻ തണലിൽ അഭയം  പൂണ്ടു. 

ഒരുനാൾമാളു വീടുപുക്കുമ്പോൾ, 
വീട്ടിൽ  നിറയേ മനുഷ്യ ഗണങ്ങൾ 
 ഉള്ളിൽക്കയറി അവൾ  നിശബ്ദത കീറി, 
 ഹാ! പ്രിയഅമ്മൂമ്മയ്ക്കു ചലനമില്ലല്ലോ!  

ബന്ധുക്കൾ  കേണു  ദുഃഖഭാരത്താൽ, 
പതിഞ്ഞ  ശബ്ദത്തിൽആരോ ചൊല്ലി, 
 "ചിതകൂട്ടീടാൻ  മാവു മുറിക്കാം 
ആളെക്കൂട്ടി  ഞാനിതാ  വന്നു."  

മാവു മുറിയ്ക്കുന്ന കാര്യം കേട്ടു, 
മാവിന്നരികിലേയ്ക്കൊടിമാളു. 
"എന്നുടെ മാവു മുരിച്ചീടോല്ലേ," 
ഇടറുന്ന ശബ്ദത്തിൽ മൊഴിഞ്ഞു  മാളു. 
  
പരോപകാര മാണെന്നുടെ  ദൗത്യം, 
മാളൂ  പോകുന്നു ഞാൻ വിട  തന്നീടു 
നമ്മൾക്കെല്ലാം പോകേണ്ടെ ഒരുനാൾ 
അതുതന്നെയല്ലേ നിത്യ സത്യം ?” 

 മാവവാളോടു  ചൊല്ലിയെന്ന്, 
അവളുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നൽ വന്നു. 
മാളുവും മധുവും കണ്ണീർ  വാർത്തു 
മാരുതൻ മെല്ലെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

sarala

Tuesday, February 11, 2014

Thirst!The crow far away from nest
 Flapping its wings up and down
Fluttered around in fizzling mood
For water to douse his thirst.       

Went near the river vast,
Which, the mighty Sun has
Mercilessly killed sipping
Its blood, rain bestowed..

  Reached ponds deep and wet
 And brooks and many becks, 
Once lay with water full,
 Illustrate they only aridity now.

“Aha! A pot with water at the foot,
I can guzzle," hoped he much.
But how can I get it,
Pot's mouth is too tapered?"

Pondered he over it ,"Yes,
An idea looms in me."
With a hearty grin, stones 
One by one he put to set the level.

Alas! Cuts by stones in the pot
Water gushed and no water in pot.
Sat in sadness the poor crow.
Looked around with no  trust.

 “Ho! Water here spurts a lot,
Thanks the water authority;
Unfastened ruptured water pipes
Lets water flood in force."


http://writetribe.com/100-words-saturday-6-2/

Friday, February 7, 2014

My Earliest Memory!


This is one of my earlier attempts of blogging.I had posted memories in four parts and the first one I am re-posting here.    

At times a procession  of memories conquer our present and our mind becomes a participant of that.

                             …….that never returns…


Part -1

There are a good many things that never return in their original forms. The time that we spend, the food that we gulp, the objects that burn, the lives that expire etc. are a few of such things.
 There is one thing that everybody likes or rather loves to experience once more in life, but cannot, is nothing but our childhood. And that will never- never appear before us once more and that is a paradox which we have to go by. Yet sometimes we wish we were children without any wish for achievements and without any chains for movements.

 But we can have a voyage along with our mind through the seas of our good old days of getting patted and pampered .There will be none who have not reached the shore of sweet childhood, sailing in the ship of their memory. And so also is no different my case as many a time, the childhood of mine, once pedaled in my beloved village, registers its presence in the ledger of my leisure hours.

  Yes, now I’m there at the panorama of my village which is in the south of India. The southernmost part of India contains a small corrugated leaf-like state called Kerala. The village with its picturesqueness steals the mind of its visitors as well as the dwellers. It was, yes it was full of tall trees with swaying twigs and bushes with lots and lots of flowers (And now more or less concrete trees or jungles have displaced the very charm of our lovely village).

 Butterflies and birds fluttered by and visited their favourite nectar storage to feast themselves sufficiently. That was indeed a colourful sight. Wells quenched the thirst of peasants, while ponds refreshed them after the day’s work. Fields grew grains in abundance and trees and plants yielded fruits and flowers in plenty. They dressed up in the apparels of three crops annually, two turns of paddy and one turn of sesame or horticulture.  The cool breeze fanned the people in the hot sun. The sun never failed to attend to his duties and shone on all the stone pebbles and sand particles. The monsoons were real ambrosia for the villagers, as they awaited it as hornbills. Birds often turned to be great singers and sang melodious tunes for the villagers. They occupied their seats in branches to watch coolly the things going on smoothly in their jurisdiction. Nights also exhibited the luster and lure of her children-the moon and stars, whenever required.


 The land owners and the peasants kept a sincere bond of love and affection. One could feel an oneness between them. The peasants took care of the fields and cultivations whereas the masters cared for the workers’ welfare. Pretension had space seldom in the minds of both the giver and the taker. They understood the barriers that hindered each other and so they could overcome the difficulties with a combined endeavor. In general the occupants of my village possessed a light heart in hardships as well as prosperity because they had no sky breaking dreams or ambitions. Innocence and earnestness ruled the inhabitants’ minds as a whole.

For http://writetribe.com/my-earliest-memory/

Wednesday, February 5, 2014

How do I Tell her about You!


“What sin have I committed to be here? Jumping into flames or gulping venom is painless. This task, O! How hapless I am. Poor ‘Bhabhi’*!”  How do I tell her about you, ‘Bhaiyya’*” Lakshmana’s heart was heavy, mind was lamenting.  He wept foiling the tear-flow.
Sitadevi unaware of the ill-fate waiting, exultantly journeyed for her refreshing visit to the forest-ashram.

He had to unseal his bunged lips,“Bhaiyya, Srirama sensed people’s displeasure on welcoming you, after He released you from Ravana’s captivity.  He chose to send you to Valiki’s   hermitage.”
Pathos crammed the vicinity breaking Sitadevi’s heart.

 His departure was tear-jerking.

*Bhabhi- sister-in-law   Bhaiyya- elder brother

For http://writetribe.com/100-words-saturday-11 .

Saturday, February 1, 2014

Hunger!


Rummaged around he,
 The little boy for a morsel
Of bread or something edible
To answer his hungry belly's call.

“Ha! Here lies well a bin of litters 
Behind this hotel big and high,
Sure here I can satiate myself
 My hunger much hindering me.”

Within no time dashed his legs
 To the destination,found
Like a glider through the air
And tracked food for him his hope.

  The leftovers of some persons'
 food sumptuous, his mind with yen filled,
 His  eyes eager glittered and
  Mouth gluttonous watered.

When drew out he, his upper limbs
To fetch the victual found in bin
Like a wind wild, to the spot
A cat came running to filch it.

The sodden cheeks with burns of tears,
 The poor when wiped with rags,
 A person elderly with mercy in mind
Lent him a parcel of palatable items.http://poetryblogroll.blogspot.in/2014/02/poetry-pantry-188.html#comment-form